http://www.van.gov.tr/kurumlar/van.gov.tr/DRONE/drone.pdf
 
 
 
 
SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA veya DRONE) ve MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ VAN VALİLİĞİ GENEL EMİR KARARI
 
AMAÇ:
 
MADDE 1 - (1) Van İli hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin askeri ve sivil hava alanlarında uçuşları tehlikeye düşürmenin engellenmesi amaçlanmaktadır.
 
KAPSAM:
 
MADDE 2 - (1) Bu karar Van İli sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Devlet hava araçları bu kapsamın dışındadır.
 
TANIM:
 
MADDE 3 - (1) Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE): Spor veya eğlence amacıyla kullanılan model uçaklar da dahil olmak üzere, içinde insan olmadan motor gücü ile uçuş yapabilen ve bir kontrol bağlantısı ile pilot tarafından kontrol edilen veya otonom operasyonu pilot tarafından planlanarak takip edilen hava aracıdır.
Motorlu Çok Hafif Hava Aracı: Havadan ağır, hareket halinde iken havanın aerodinamik yapısı üzerine etkisi ile havada dinamik olarak tutunabilen, motor teçhizatına sahip, kalkış ağırlığı azami 750 kg olan microlight/motorlu yelken kanat, ultralight, gyroplane ve ultralight helikopter gibi hava araçlarıdır.
Devlet Hava Aracı: Devletin askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı her türlü hava araçlarıdır.
 
HUKUKİ DAYANAK:
 
MADDE 4 - Bu Karar;
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. ve 66. maddelerine,
(2)  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddelerine,
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 93. maddesine,
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 21. maddesine,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine,
09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 14. maddesine,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatına,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına,
istinaden hazırlanmıştır.
 
GENEL ESASLAR:
 
MADDE 5 - (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Talimatı gereğince, Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının Valilik ve Kaymakamlık binaları, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanlar, adliye binaları ve lojmanları, emniyet bina, tesis  ve lojmanları, hava limanı  ve çevresi, kamu  kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanlar üzerinde kullanılması yasaklanmıştır.
 
(2) İlimizin terörle mücadele açısından taşıdığı hassasiyet gereği Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesinin uygun olmadığı, sivil uçuşların yanı sıra il sınırları içerisinde alçak irtifada uçuş yapan çok sayıda helikopter trafiğinin bulunduğu, kuralların ihlali halinde ve bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi olmayan durumların vuku bulabileceği değerlendirildiğinden; Van İli sınırları Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif  Hava  Araçları uçuşuna yasak bölge ilan edilmiştir.
(3) Her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların kolluk birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve mezkûr mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler cezalandırılacaktır.
 
CEZAİ HÜKÜMLER:
 
MADDE 6 - (1) Terör, kaçakçılık veya kanunlara uymayarak suç sayılabilecek kapsamlarda; bu talimat hükümlerine uygun olmayacak İHA veya Motorlu Çok Hafif Hava Araçı uçuranlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ilgili hükümlerini ihlal durumunda bu kanunlara göre,
Bu Kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesindeki “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.
 
YÜRÜRLÜLÜK:
 
MADDE  7 - (1) Bu Karar Van Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME:
 
MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Van Valisi yürütür.